Zapomenuté heslo | Registrace Přihlášení:

Uvedené ceny jsou maloobchodní

Navigace: Agro-Tuřany / Obchodní podmínky
Kategorie
Novinky
Nově jsem spustili eshop zelárny s nákupem pro koncové zákazníky.

Vítejte v internetovém obchodu
Agro-Tuřany.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

I.
 1. Tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky platí pro zboží a obchodní smlouvy uzavírané obchodním oddělením květinami a okrasnou školkou AGRO Brno-Tuřany, a.s., se sídlem Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, IČO 29365619, DIČ CZ29365619 (dále jen dodavatel).
 2. Obchodní a reklamační podmínky jsou všeobecně platné. Odchýlit se od nich mohou smluvní strany pouze písemnou dohodou.
II.
 1. Nabízený sortiment zboží ze strany dodavatele je nezávazný, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.
III.
 1. Objednávku zboží lze učinit osobně, on-line na www.agro-turany.cz, písemně, e-mailem, případně telefonicky. Písemná/e-mailová objednávka musí obsahovat:
  1. obchodní jméno a sídlo odběratele, jeho IČO, DIČ
  2. jméno a adresa odběratele
  3. fakturační adresu
  4. přesnou specifikaci zboží včetně požadovaného množství
  5. bankovní spojení odběratele a způsob platby
  6. způsob odběru zboží
  7. požadovaný termín odběru nebo dodání zboží
  8. datum a podpis odběratele
 2. Při prvním odběru zboží požadujeme předložení živnostenského listu.
 3. Dopravu zajišťuje dodavatel pouze po předchozí dohodě odběratele s obchodním oddělením. Dopravné je účtováno podle platného ceníku.
 4. Zajišťuje-li si dopravu odběratel sám, jsou místem odběru zboží provozovny dodavatele.
 5. Odesláním objednávky odběratel prohlašuje, že přečetl a souhlasí s všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami.
IV.
 1. Objednané zboží je odběratel povinen odebrat nejpozději do 5 dnů od požadovaného termínu uvedeného na objednávce. Nedojde-li k dohodě o prodloužení tohoto termínu, je dodavatel oprávněn s tímto zbožím dále nakládat dle vlastního uvážení.
 2. V případě, že dodavatel nebude moci z objektivních důvodů (např. nevhodné klimatické podmínky apod.) zajistit nebo dodat zboží v požadovaném termínu, oznámí toto neprodleně odběrateli a dohodne s ním náhradní způsob řešení. V těchto případech dodavatel neodpovídá za případné škody, které tímto odběrateli vznikly.
 3. Převzetí zboží odběratelem, popř. jím určeným dopravcem, bude potvrzeno podpisem odběratele popř. dopravce na dodacím listu nebo faktuře s čitelným uvedením jména a data převzetí. Podpisem dodacího listu přechází péče o odebrané zboží a případné nebezpečí škody na odběratele, popř. jím určeného dopravce.
 4. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li zboží specifikaci uvedené na objednávce nebo má-li zjevné vady, musí o této skutečnosti pořídit zápis do dodacího listu nebo faktury.
V.
 1. Ceny rostlinného materiálu jsou včetně kontejnerů a substrátů.
 2. Bude-li odběratel pravidelně odebírat zboží od dodavatele, může na základě dohody s vedením obchodního oddělení provádět platbu bankovním převodem.
 3. Pokud nebude dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti faktur 14 dnů od data vystavení.
 4. Dodavatel může požadovat zálohu na zboží splatnou před jeho dodáním.
 5. Odběratel nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 6. Zaplacením se rozumí den, kdy částka byla připsána na účet dodavatele nebo byla složena v hotovosti do pokladny dodavatele.
 7. Při případném prodlení odběratele s placením má dodavatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky
VI.
 1. Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží je bez zřejmých nemocí a škůdců a má v okamžiku předání odběrateli odpovídající kvalitu, druh, velikost a množství.
 2. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, zboží podléhá licenčním podmínkám a není určeno k dalšímu množení.
 3. Dodavatel neručí za případné následné škody na zboží, které by mohly odběrateli nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s jeho nesprávným a neodborným používáním, nevhodnou dopravou, manipulací a uskladněním.
VII.
 1. Odběratel je povinen dodavateli poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání případné reklamace.
 2. Reklamace lze uplatnit nejpozději do 48 hodin ode dne převzetí v případě hrnkových rostlin a dřevin, do 24 hodin u řezaného zboží, reklamace ostatního zboží se řídí obchodním zákoníkem.
 3. V případě, že nedojde k dohodě o reklamaci, budou reklamace řešeny osobou, na které se obě strany dohodnou. Jestliže ani tehdy k dohodě nedojde, bude spor řešen soudní cestou.

 

SÍDLO FIRMY

Agro Brno Tuřany, a.s.
Dvorecká 521/27
620 00 BrnoTuřany 

KAMENNÁ PRODEJNA
Okrasné dřeviny

Brněnské Ivanovice
Kaštanová 123, 620 00 Brno 
Telefon: +420 545 220 013
jitka.valachova@agro-turany.cz
MajorShop
Provozováno na systému
MajorShop